وقتی شما برنده باشید ما نیز برنده ایم.

آموزشگاه کامپیوتر مهدر برگزارکننده انواع مسابقات آموزشی با جوایز نقدی و غیر نقدی

اولویت های جوایز مسابقات

مقام سوم مسابقات
مقام سوم مسابقات

برنده ۵۰ هزار تومان

مقام دوم مسابقات
مقام دوم مسابقات

برنده ی ۱۰۰ هزار تومان

مقام اول مسابقات
مقام اول مسابقات

برنده ۲۵۰ هزار تومان

مقام ششم مسابقات
مقام ششم مسابقات

برنده ۲۰ درصد تخفیف ثبت نام

مقام پنجم مسابقات
مقام پنجم مسابقات

برنده ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام

مقام چهارم مسابقات
مقام چهارم مسابقات

برنده ۵۰ درصد تخفیف ثبت نام

مقام نهم مسابقات
مقام نهم مسابقات

برنده ۲ گیگ اینترنت

مقام هشتم مسابقات
مقام هشتم مسابقات

برنده شرکت رایگان در یک دوره مسابقه

مقام هفتم مسابقات
مقام هفتم مسابقات

برنده حضور در کمپ یکروزه آموزشی